+90 (534) 236 18 04

   Prof. Koray Topgül, M.D.

   Prof. Dr. H. Koray Topgül completed his medical studies at the Medical Faculty of Mediterranean University in 1991, and his specialization studies at Ankara Training and Research Hospital of the Ministry of Health in 1997. Prof. Dr. Topgül served successfully as a doctor at the Emergency Service of Serik State Hospital of the Ministry of Health, as assistant doctor at Ankara Training and Research Hospital of the Ministry of Health, as lieutenant assistant doctor at 30-Bed Hospital of 15th Private Training Brigade in Amasya where he completed his military service, as chief assistant at Ankara Training and Research Hospital of the Ministry of Health, and as a surgeon at Ankara Bayındır Hospital and SSI (Social Security Institution) Samsun Hospital. He earned the titles of assistant professor in 2003 and associate professor in 2007 from the General Surgery Department of the Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University. He served as associate professor at Medical Park Samsun Hospital in between the years of 2011-2015, and upon earning the title of professor from İstanbul Kemerburgaz University in 2013, as a professor at Medical Park Ankara Hospital in between the years of 2015-2017. Having started working at Anadolu Medical Center, he is currently serving as a general surgeon.

   Earth

   Education

   1991 -
   1997
   Akdeniz University Faculty of Medicine
   Medicine School
   1997 -
   2003
   Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital, Ankara
   General Surgery Department Specialist
   2003 -
   2007
   Samsun Nineteen May University Faculty of Medicine
   Assistant Professor
   2007 -
   2013
   Samsun Ondokuz May University Faculty of Medicine
   Professor
   2013 -
   n/a
   İstanbul Kemerburgaz University
   Professor
   Trophy

   Prizes

   Document Text

   Articles

   Conducted Master’s and Doctoral Theses

   1.1 Yüksek Lisans Tezleri

   1. Ayrancılar F. “İmmün Beslenmenin Karaciğer Rezeksiyonu Sonrası Rejenerasyon Sürecine ve İnflamatuvar Yanıta Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010.

   2. Şeren TD. “Periampuller Bölgede Malign Tümör Nedeniyle Pankreatoduodenektomi Uygulanan Hastalarda Mortalite ve Yaşam Süresi Üzerine Etkili Faktörler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2012.
   Articles Published in International Refereed Journals:

   ASSOC. BEFORE EARNING THE TITLE

   1. Karaman CZ, Özek T, Urhan MK, Topgül K, “Agenesis of the right lob of the karaciğer. Vaka raporu,” Açta Radiol, 38(3), 428-430 (1997).

   2. Taner AS, Topgül K, Küçükel F, Demir A, Sarı S , “Diagnostik laparoskopi travma hastalarında gereksiz laparotomi oranlarını düşürür ve hastane maliyetlerini düşürür”
   J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 11(4), 207-211 (2001).

   3. Urhan MK, Küçükel F, Topgül K, Özer İ, Sarı S, “Rhomboid eksizyon ve pilonidal sinüs yönetimi için Limberg flep: 102 vakanın sonuçları,” Dis Colon Rectum, 45(5), 656-659 (2002).

   4. Topgül K, Gökbayır H, Özdemir E, Kılıç A, Ferahkose Z, Kutluay L, “ Hydatid-spesifik IgE ve indirekt hemaglütinasyon testleri kistadenomu ve kist hidatik ayırt edemeyebilir,” Indian J Gastroenterol, 21(6), 236-237 (2002).

   5. Topgül K, Özdemir E, Kılıç K, Gökbayır H, Ferahkose Z, “Limberg flep prosedürünün pilonidal sinüs tedavisi için uzun dönem sonuçları: 200 vaka raporu,”
   Dis Colon Rectum, 46(11), 1545- 1548 (2003).

   6. Topgül K, Uzun O, Anadol Z, Gök A, “ Surgical Management of Enoxaparin- ve/veya Warfarin-indüklenmiş masif retroperitoneal kanama: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi,” South Med J, 1 (98) , 104-106 (2005).

   7. Güler N, Dağdaş S, Gül Ö, Topgül K, Malazgirt Z, Gürgenyatağı D, “İTP’li hamile bir hasta ve tedavi planına müdahale eden edinilmiş Bernard Soulier sendromu”, Haema, 8(4), 686-689 ( 2005).

   8. Topgül K, Anadol AZ, Güngör B, Malazgirt Z, “Fibrin Sealant Kullanarak Laparoskopik Bilateral Herni Tamiri: İki Vakanın Teknik Raporu”, J Laparoendosc Adv Surg Tech A,15(6), 638-641 (2005).

   9. Güngör B, Bektaş A, Anadol AZ, Topgül K, Senyürek G. Peutz-Jeghers sendromunda çoklu ince bağırsağın polipleri için endoskopi yardımlı rezeksiyon: bir baba-kız hikayesi. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2006 ;16(1):41-4.
   10. Anadol AZ, Topgül K. Santulli enterostomi tekrar ziyareti: yetişkinlerde endikasyonlar. Dünya J Cerrahi. 2006 ;30(10):1935-8.

   11. Malazgirt Z, Topgül K, Sökmen S, Ersin S, Türkçapar AG, Gök H, Gönüllü N, Paksoy M, Ertem M. Spigelian herniler: ardışık 34 hastanın temel parametrelerinin ve cerrahi sonuçlarının prospektif analizi. Fıtık. 2006 ;10(4):326-30.

   12. Anadol AZ, Topgül K, Güngör B, Bilgin M, Kesim M. Künt hepatik travmanın ameliyatsız yönetimi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007 ;13(3):222-6. Türk.

   13. Demirağ MK, Topgül K, Saraç A, Keceligil HT. Aynı seansta ameliyat edilen atriyal septal defekt ve retrosternal toksik guatr: olgu sunumu. Ann Toraks Kardiyovasküler Cerrahi. 2007;13(4):272-4.
   ASSOC. AFTER EARNING THE TITLE

   14. Akın M, Gökbayır H, Kılıç K, Topgül K, Özdemir E, Ferahkose Z. Rhomboid eksizyon ve pilonidal sinüs yönetimi için Limberg flep: 411 hastada uzun dönem sonuçlar. Kolorektal Dis. 2008 ;10(9):945-8.

   15. B Güngör, K Topgül, M Bilgin, Z Malazgirt. İnterparietal heniasyon: Nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni. J Med Vakaları. 2010; 1(2):58-60.

   16. Topgül K. Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün rhomboid flep ile cerrahi tedavisi. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 ;24(1):7-12. Gözden geçirmek.

   17. Karabıçak I, Kuru B, Topgül K, Angi S, Gün S, Yıldız L. Tip-1 nörofibromatozisli bir hastada intestinal periferik sinir kılıfı tümöründen yaşamı tehdit eden bağırsak kanaması. Ben cerrahım. 2010;76(4).

   18. Güngör B, Malazgirt Z, Topgül K, Gök A, Bilgin M, Yürüker S. İntraperitoneal olarak yerleştirilen sabitleme materyallerine yapışıklıkların karşılaştırmalı değerlendirmesi: sıçanlarda laparoskopik bir çalışma: sabitleme materyallerine adezyonlar. Hint J Surg. 2010 ;72(6):475-80.

   19. Topgül K, Yürüker SS, Kuru B. 6 aylık hamile bir kadında tek insizyonla laparoskopik kolesistektomi: bir olgu sunumu. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011;21(2)

   20. Polat C, Güngör B, Karagül S, Büyükakıncak S, Topgül K, Erzurumlu K. Oval flep rekonstrüksiyonu pilonidal sinüslerin tedavisinde iyi bir modifikasyon mu? Ben J Surg. 2011 Şubat;201(2):192-6.

   21. Kuru B, Gülçelik MA, Topgül K, Özaslan C, Dinç S, Dinçer H, Bozgül M, Çamlıbel M, Alagol H. Klinik olarak negatif ve pozitif koltuk altı kanserli hastalarda sentinel nod biyopsisi uygulaması ve aksiller ultrason muayenesinin rolü sentinel düğüm biyopsisi için hastaları seçmek için. J BUON. 2011 ;16(3):454-9.

   22. Kuru B, Topgül K. Tiroid Kanseri için 2009 Revize Edilmiş Amerikan Tiroid Derneği Kılavuzu: bir buçuk santimetreden küçük tiroid karsinomu veya düşük riskli tiroid karsinomu için cerrahinin kapsamı. Tiroid. 2012 Şubat;22(2):225-6; yazar cevap 226-7.

   23. Çınar H, Polat AK, Çağlayan K, Özbalcı GS, Topgül HK, Polat C. Spigelian herni: deneyimimiz ve literatürün gözden geçirilmesi. Ann Ital Chir. 9. Kasım 2012. pii: S0003469X12019859.

   24. Koca B, Topgül K, SS Yürüker, Çınar H, Kuru B. Künt Dalak Yaralanmalarında Ameliyatsız Tedavi Yaklaşımı: Derece tek kriter mi? Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2013;19 (4):337-342.

   25. Şeker G, Kulaçoğlu H, Öztuna D, Topgül K, Akyol C, Çakmak A, Karateke F, Özdoğan M, Ersoy E, Gürer A, Zerbaliyev E, Şeker D, Yorgancı K, Pergel A, Aydın I, EnSarı C, Bilecik T, Kahraman I, Reis E, Kalaycı M, Canda AE, Demirağ A, Kesicioğlu T, Malazgirt Z, Gündoğdu H, Terzi C. Karın duvarı fıtıklarının sıklığındaki değişiklikler ve onarım tercihleri: çok merkezli ulusal bir çalışma. TürkiyeInt Surg. 2014 Eylül-Ekim;99(5):534-42.

   26. Şeren TD, Topgül K, Koca B, Erzurumlu K. Periampuller kanser nedeniyle pankreatikoduodenektomi yapılan hastalarda sağkalımı etkileyen faktörler. Ulus Cerrahi Derg. 2015 Haz 1;31(2):72-7.

   27. Topgül K, Çetinkaya MB, Çiğdem Arslan N, Gül MK, Çan M, Gürsel MF, Erdem D, Malazgirt Z. Peritoneal karsinomatozis tedavisi için sitoredüktif cerrahi (SRC) ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC): İlk deneyimimiz ve teknik detaylar. Ulus Cerrahi Derg. 2015 Eylül 1;31(3):138-47.

   28. Kuru B, Atmaca A, Tarım IA, Kefeli M, Topgül K, Yörüker S, Elmalı M, Danaci M. Bethesda kategori III (AUS/FLUS) olarak sınıflandırılan tiroid nodüllerinde malignite ve cerrahiye triaj ile ilişkili risk faktörleri. Eur J Surg Oncol. 2016 Ocak;42(1):87-93.

   29. Eken H, Karagül S, Topgül K, Yörüker S, Özen N, Gün S, Balcı MG, Somuncu E, Çimen O, Soytürk M, Karavas E.Giant Cutaneous Leiomyosarcoma Origin From Abdominal Wall: A Case Report. J Case Rep. 2016 Ocak 20;17:35-8.

   30. Çınar H, Polat AK, Çağlayan K, Özbalcı GS, Topgül HK, Polat C. Spigelian herni: deneyimimiz ve literatürün gözden geçirilmesi. Ann Ital Chir. 2013 Kasım-Aralık;84(6):649-53. Gözden geçirmek.

   31. Karaköse O, Eken H, Ulusoy AN, Topgül HK, Bilgin M, Yürüker SS, Gülbahar MY. Sıçanlarda İnfliksimabın Bağırsak Anastomoz İyileşmesine Etkisi. Prag Med Rep. 2016;117(2-3):108-116.

   Papers presented at international scientific meetings and published in the Proceedings Book:

   ASSOC. BEFORE EARNING THE TITLE

   1. Z. Ferahköşe B. Menteş, K. Topgül, Sezai Leventoğlu, Şükrü Bozkurt, Ferit Taneri, Ayşe Dursun, “Effect of D2 and D3 Diseksiyon On Survival Rate of Gastrik Kanser Hastaları”, The 1001st Annual Congerss of Japan Surgical Society, 31, Sendai, Japonya, 2001.
   2. A.Ş. Taner, K. Topgül, F. Küçükel, A. Demir, S. Sarı, “Diagnostik laparoskopi karın travmalarında gereksiz laparotomi ve hastane maliyetlerini azaltıyor”, S38, Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Kongresi, Nice, Fransa, 2000.

   3. MK Urhan, F. Küçükel, K. Topgül, İ. Özer, S. Sarı, “Pilonidal sinüs yönetimi için rhomboid eksizyon ve limberg flep: 102 vakanın sonuçları”, Onuncu Yıldönümü Euorosururgery & Turkis Surgical Congress 2000, 84, İstanbul, Türkiye, 2000.

   4 Canbaz F, Başoğlu T, Topgül K, Saraç A, Semirgin SU, Yapıcı O. “Düşük doz kan havuzu görüntüleme: Lenfosintigrafide lenf düğümlerini doğru bir şekilde lokalize etmek için pratik bir ana hat belirleme yöntemi”. Avrupa Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Dergisi. 2006; 33 (Ek 2): 271.

   ASSOC. AFTER EARNING THE TITLE

   5. K. Topgül. “Yapıştırma, Yapıştırma veya NoFixation” (Laparoskopik Kasık Fıtığı Onarımı-Ana Oturum 7). 32. Uluslararası Avrupa Fıtık Derneği Kongresi, 2010. (SÖZLÜ OLARAK)

   6. K. Topgül. “Türler ve Uygulama Yöntemleri ve Ağlar”. (Laparoskopik Ventral Fıtık Onarımı Ön Kongre Kursu). 32. Uluslararası Avrupa Fıtık Derneği Kongresi, 2010. (SÖZLÜ OLARAK)

   7. YürükerS, Topgül K, Kesicioğlu T, Eken H, Kesim M, Malazgirt Z. “Komponent ayırma tekniği ile tamir edilen dev ventral hernilerde klinik sonuçların retrospektif analizi”. 32. Uluslararası Avrupa Fıtık Derneği Kongresi, 2010.

   8. Topgül K, Yürüker SS, Koca B. XVI. “Büyük Kistik Tümör İçeren Laparoskopik Distal Pankreatektomi İçin Önerilen Bir Teknik”. Avrupa Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısı, 2012.

   9. Topgül K, Malazgirt Z, Çan M, Gürsel MF. “Birden çok tekrarlayan ve ilaca yanıt vermeyen dev gastrointestinal Stromal Tümör (GİST) olgusu”. Avrupa Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısı, 2012.

   10. Topgül K, Karabıçak I, Çan M, Gürsel MF, Kesicioğlu T, Danacı M. “Multiple epiteloid hemangioendotelyoma of karaciğer: İki zor vaka”. Avrupa Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısı, 2012.

   11. Topgül K, Çakmak A, Küçük GO. “Kasık fıtığı onarımında lanet prosedür.” Avrupa Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısı, 2012.

   12. Yürüker SS, Karabıçak I, Hançerli S, Topgül K, Malazgirt Z. Avrupa Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısı, 2012.

   13. Yürüker SS, Karabıçak I, Hançerli S, Topgül K, Özen N. “Besleme tüpü çıkıyorsa erken müdahale başarı için önemlidir”. Avrupa Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısı, 2012.

   14. Topgül K, Çetinkaya MB, Çan M, Gürsel MF, Malazgirt Zafer, GÜL MK. “Peritoneal Karsinomatoz Tedavisinde Sitoredüktif Cerrahi ve HİPEK: Kuzey Anadolu’da İlk Deneyim”. İleri Cerrahi Onkolojide Helenik-Türkçe Yaz Okulu, 2013.

   15. Topgül K, Çan M, Gürsel MF, Malazgirt Z, Kandemir B. “İki Primer Pankreatik Lenfoma Olgusu”. İleri Cerrahi Onkolojide Helenik-Türkçe Yaz Okulu, 2013.
   7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

   ASSOC. BEFORE EARNING THE TITLE

   1. K. Topgül, A.Ş. Taner, F Hasırcıoğlu, MK Urhan, B. Baydar, A. Demir, “Meme Hastalıklarında Semptom Olarak Mastaljinin Yeri”, Cerrahi Tıp Bülteni, 5, 41-45 (1996).

   2. H. Şahin, K. Topgül, A.Ş. Taner, İ.Özer, MK Urhan, S. Sarı, “Abdominoperineal Rezeksiyon Sonrası Perine İyileşmesinde Üç Tedavi Yönteminin Karşılaştırılması”, İnsizyon (1999) 2(2);116-120.

   3. K. Topgül, A.Ş. Taner, A. Demir, MK Urhan, F. Küçükel, S. Sarı, “Kasık Fıtığı Onarımında Laparaskopik Fıtık ve Tansiyonsuz Herniorafi Tekniklerinin Karşılaştırılması”, Ankara Hastanesi Dergisi (1999) 32 (1): 26-33 .

   4. K. Topgül, F. Hasırcıoğlu, H. Şahin, A.Ş. Taner. A. Demir, MK Urhan, “Kolesistektomi Sonrası Rutin Dren Kullanımı Gerekli mi?”, İnsizyon (1999) 2 (2);121-124.

   5. K. Topgül, A.Ş. Taner , S. Temel, H. Şahin, E. Gencel, S. Sarı, “ Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları”, Klinik Bilimler ve DOKTOR (1999) 5 (4); 488-492.

   6. H. Şahin, K. Topgül, A.Ş. Taner, A. Demir, MK Urhan, S. Sarı, “Mide Kanserlerinde Tanısal Laparoskopi, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografinin Evreleme ve Ameliyat Kriterleri Açısından Karşılaştırılması” Klinik Bilimler ve DOKTOR (1999) 5 (6); 734-739.

   7. M. Elçin, K. Topgül, A.Ş.Taner, “Akut Apandisitte Tanı Zorluğu ve Hastanede Kalış Süresine Etkisi”, İnsizyon (2000) 3(1) 32-38.

   8. K. Topgül, H. Şahin, İ. Özer, N. Gülgör, “Yetişkinlerde Kolon Tıkanmasına Neden Olan Bochdalek Fıtığı: Olgu Sunumu”, Cerrahi Tıp Bülteni (2000) 1 (2); 62-65.

   9. A.Ş. Taner, F. Küçükel, K. Topgül, S. Sarı, “Obstrüktif Sarılık Hastalarına Preoperatif Dönemde Uygulanan Perkütan Transhepatik Biliyer Drenajın Postoperatif Morbidite, Mortalite ve Hastanede Kalış Dönemine Etkisi”, Cerrahi Tıp Bülteni (2000), 1 (1) 13-23.

   10. N. Gülgör, A.Ş. Taner, AG Özgün, K. Topgül, S. Sarı, “Meme Kitlelerinde Ultrasonografi Kılavuzluğunda İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri ve Meme Kistlerinin Tedavisindeki Etkinliği”, Cerrahi Tıp Bülteni (2001) 2 (1) . 9-15.

   11. H. Şahin, K. Topgül, H. Özer, N. Gülgör, E. Yıldırım, “Nadir Görülen Bir İnternal Herniasyon Olgusu”, Cerrahi Tıp Bülteni (2001) 2(3); 109-110.

   12. B. Güngör, K. Topgül, S. Yürüker, “Uppoer-Gastrointestinal System Bleeding with Duodenum Metastasis of Cutaneous Malign Melanoma, A Case Report”, Ankara Cerrahi Dergisi (2003) 5(4); 168-170.

   13. K. Topgül, B. Güngör, Z. Anadol, M. Kesim, “Kısa Bağırsak Sendromu”, FU Tıp Bilimleri Dergisi (2004) 18(3); 191-198.

   14. A.Ş. Taner, K. Topgül, F. Küçükel, H. Özer, S. Temel, “Pars Inhibitor 3-Aminobenzamide Attenuates Lung Injury in Experimental Endotoxemia”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2005) 12(2) 63-66.

   15. AZ Anadol, K. Topgül, B. Güngör, “Abdominal Wound Dehiscence”, Ankara Cerrahi Dergisi (2004) 6(4); 126-131.

   16. K. Topgül, A. Çakmak, Z. Malazgirt. Ağır Özofajitli 25 Gastroözofageal Reflü Hastasına Yapılan Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Ameliyatının Erken Sonuçları. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, (2005) 12(4); 189-196.

   17. K. Topgül, Z. Anadol, M. Bilgin, M. Kesim. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi: İlk Beş Vakamız. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. (2005) 12 (4); 177-187.

   18. B. Güngör, K. Topgül, AZ Anadol, A. Gök, M. Kesim. Endoskopik Olarak Durdurulamayan Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Acil Cerrahi Tedavimizin Sonuçları. OMÜ Tıp Dergisi (2005) 22 (2); 78-84.

   19. S. Yürüker, K. Topgül, Z. Anadol. Ameliyat sonrası planlanmayan enteral beslenme seçenekleri: Üç farklı vaka. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2006) 13(2); 121-125.

   20. AZ Anadol, K. Topgül, B. Güngör, N. Özen, M. Kesim. Karaciğer rezeksiyonu: “Orta şiddette bir merkezin ilk deneyimleri. Türk Hepato-Pankreatiko-Biliyer Hepato-Pankreatiko-Bilier Cerrahi Dergisi. (2006) 2(2); 58-62.

   21. K. Topgül, AZ Anadol, B. Güngör, M. Kesim. Morggagni Fıtığı ve Diyafram Evantrasyonunun Laparaskopik Teknikle Onarımı: 2 Olgu (2006) 13 (2); 82-88.

   22. MK Demirağ, HT Keçeligil, K. Topgül. Atriyal Septal Defekt ve Retrosternal Toksik Guatr Ameliyatının Tek Seansda Uygulanması: Bir Olgu Sunumu. Türk Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. (2007) Cilt 15, 242-243.

   23. B. Güngör, O. Karaköse, K. Topgül. Akut batını taklit eden bir tetanoz olgusu. Ulusal Cerrahi Dergisi (2007) 23(2); 62-64.

   24. A Gök, K Topgül, B Güngör, M Bilgin, A Naki Ulusoy, M Kesim, Z Malazgirt. Laparoskopik ventral herni onarımında kullanılan yamaların karın içi yapışıklığa etkisi: Sıçanlarda bir vaka çalışması. Ulusal Cerrahi Dergisi (2007) 23(3); 99-15.

   25. H Kesici, A Naki Ulusoy, K Topgül, H Paşaoğlu, N Bayraktar, G Şenyürek, O Karaköse. Tıkanma sarılığı olan sıçanlarda kolon anastomozunun düzelmesinde taurolidinin etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi (2007) 23(1); 1-9.

   ASSOC. AFTER EARNING THE TITLE

   26. N. Fışgın, E. Tanyel, K. Topgül, H. Sarıkaya, L Doğancı, N. Tülek. Kolon Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Yeri Enfeksiyonları ve Gelişen Risk Faktörleri. Enfeksiyon Dergisi (Türk Enfeksiyon Dergisi)( 2008); 22 (3): 141-145.

   27. K. Topgül. Laparoskopik Ventral Fıtık Onarımlarının Sonuçları ve Karşılaştırması (Derleme). Endezopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi (2011) 18(3); 174-184.

   28. K. Çağlayan, B. Güngör, H. Çınar, K. Topgül, T. Kesicioğlu, C. Polat, N. Arslan. Pilonidal sinüs hastalığında uygulanan cerrahi yöntemlerin komplikasyonlara ve hastaların yaşam kalitelerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi (2011); 27(2): 94-97.

   29. S. Büyükakıncak, H. Çınar, S. Şenol, F. Parlak, İ. Karabıçak, K. Topgül, T. Kesicioğlu. Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu sunumu. İst. Med. Fak. Jour. (2012) 75:1; 1309-1312

   30. K Topgül, SS Yürüker, B Koca, T Kesicioğlu. Dalak kurtarma ile laparoskopik distal pankreatektomi: İki vaka ve tekniğin gözden geçirilmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi 2013; 29: 139-43.

   31. Şeren TD, Topgül K, Koca B, Erzurumlu K. Periampuller site malign tümörleri nedeniyle pankreatikoduodenektomi yapılan hastalarda mortalite ve yaşam süresini etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi. DOI: 10.5152/UCD.2015.2674

   32. Topgül K, Çetinkaya MB, Arslan N Ç, Malazgirt Z, Gül MK, Çan M, Gürsel MF, Erdem D.” Peritoneal Karsinomatozisin Tedavisinde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi: Teknik Detaylar ve İlk Deneyimimiz” . Ulusal Cerrahi Dergisi, 2015 DOI: 10.5152/UCD.2015.2990.

   7.5 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve Bildiriler Kitabında basılan bildiriler

   ASSOC. BEFORE EARNING THE TITLE

   1. C. Cümşüdov, A.Ş. Taner, N. Bayramov, HC Dartanel, B. Baydar, K.Topgül, “Peritonitli Hastalarda Mikrosirküler Bozuklukların Biyoanjiomikroskopi Yöntemiyle Değerlendirilmesi” Ulusal Cerrahi Kongresi, 79,Antalya, 1996 .

   2. A. Demir, MK Urhan, B. Baydar, K. Topgül, F. Küçükel, C. Cümşüdov, “Karaciğer Schistosomiasis: Bir Vaka Nedeniyle”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 105, Antalya, 1996.

   3. A.Ş. Taner, A. Demir, K. Topgül, B. Baydar, F. Küçükel, H. Şahin, “Karşılaştırılması Rhomboid Eksizyon & Limberg Flep Kapatma Tekniği ile Oblik & Vertical Eksizyon + Pilonidal Sinüs Cerrahi Tedavisinde Primer Kapatma Tekniği”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 118, Antalya, 1996.

   4. A. Demir, C. Cümşüdov, K. Topgül, B. Baydar, F. Hasırcıoğlu, A.Ş. Taner, H. Şahin, HC Dartanel, “Fasciola Hepatica at Choledochus (Due to a Case)”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B90, Antalya, 1996.

   5. B. Baydar, C. Cümşüdov, A.Ş. Taner, K. Topgül, MK Urhan, A. Demir, H. Şahin, HC Dartanel, S. Sarı, “Laparoskopik Kolesistektomi ve Açık Laparoskopik Kolesistektomiden Kaynaklanan Stres Yanıtının Karşılaştırılması”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B90, Antalya, 1996.

   6. Ş. Taner, K. Topgül, C. Cümşüdov, B. Baydar, MK Urhan, HC Dartanel, E. Zümrütdal, H. Bağırov, “Blood Serum Osmolarity in the Patient with Peritonitis”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 118, Antalya, 1996 .

   7. MY Nesrinov, NH Memmedov, C. Cümşüdov, B. Baydar, K. Topgül, B. Baydar, “Inhibition of Stump Leak after Billroth II Surgery”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B52, Antalya, 1996.

   8. C. Cümşüdov, K. Topgül, Ş. Taner, B. Baydar, A. Demir, MK Urhan, H. Şahin, S. Sarı, “Pyojenik Karaciğer Apselerinde Prognozu Etkileyen Faktörler”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B34, Antalya, 1996.

   9. C. Cümşüdov, HC Dartanel, K. Öner, N. Bayramov, B. Baydar, K. Topgül, L. Bayramova, H.Üstün, “Deneysel karaciğer kistlerinin tedavisinde Laser kullanımı”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongre, B34, Antalya, 1996.

   10. F. Küçükel, A.Ş. Taner, C. Cümşüdov, A. Demir, K. Topgül, MK Urhan, B. Baydar, S. Sarı, “Tıkanma sarılığı olan hastalara preoperatif dönemde uygulanan perkütan transhepatik safra drenajının postoperatif morbidite ve mortalite üzerine etkisi”, 13 Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B34, Antalya, 1996.

   11. NH Memmedov, MY Nesrinov, CH Cümşüdov, B. Baydar, K. Topgül, A.Demir “Gastroduodenal Ülser Kanamalarında Tedavi Seçimimiz”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B31, Antalya, 1996.

   12. CM Caferoy, AIMemmedov, PA Memmedov, C. Cümşüdov, B. Baydar, HC Dartanel, K. Topgül, “Structural and Functional Changes of the Aud Cells of the Mide in the Bleeding Mide Ülserleri”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi B31, Antalya, 1996.

   13. Z. Ferahköşe, K. Topgül, A. Kılıç, S. Leventoğlu, Ş. Bozkurt, A. Dursun. “Mide kanserli hastalarda D2 ve D3 lenf nodu diseksiyonunun sağ kalım oranına etkisi”. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 144, Antalya, 2001.

   14. K. Topgül, H. Gökbayır, E. Özdemir, A. Kılıç, Z. Ferahköşe, “Biliyer kistadenom karaciğer kist hidatik mi taklit ediyor?”, 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 171, Antalya, 2001.

   15. N. Özen, B. Güngör, K. Topgül, “Sentinel Lenf Nodu Değerlendirmesi, Isosulfan Blue Dye aracılığıyla Meme Kanserinde”, İstanbul Meme Kanseri Kongresi, 86, İstanbul, 2003.

   16. N. Özen, K. Topgül, MB Çetinkaya, B.Güngör, A.Kökçü, “Üç Farklı HRT Uygulamasının Meme Kanseri Üzerine Etkileri”, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. P2, Antalya, 2003.

   17. G. Tümer, K. Topgül, Z. Malazgirt, “Postoperatif SGD sonuçlarına göre uygulanan beslenme desteğinin faydası”, 5. KEPAN Kongresi, 126, Kuşadası, 2004.

   18. G. Tümer, A. Dervişoğlu, K. Topgül, F. Ülger, T. Akpolat, M. Aydın, Z. Malazgirt “OBEK: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Uygulamaları ve Eğitim Kurulu”, 5. KEPAN Kongresi, 155 , Kuşadası, 2004.

   19. Nil Güler, Simten Dağdaş, Özlem Gül, Koray Topgül, Zafer Malazgirt, “Başarıyla tamamlanmış bir gebelik ve ITP olgusu”, XXXI. Türk Hematoloji Derneği Ulusal Kongresi 166, Antalya, 2004.

   20. K. Topgül. “Malzemeler”. Ventral Fıtık I Seans. Ulusal Fıtık Kongresi Kapadokya, 2005.(SÖZLÜ SUNUM)

   21. K. Topgül, S. Sökmen, S. Ersin, AG Türkçapar, H. Gök, NN Gönüllü, M. Paksoy, M. Ertem, Z. Malazgirt, “ Thirty four Spigelian hernia: Multi-cented prospektif çalışma”, Ulusal Fıtık Kongresi, 29, Kapadokya, 2005.

   22. A. Çakmak, K. Topgül, Z. Malazgirt, “Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon cerrahi sonuçlarımız: 23 olgu”, Ulusal Fıtık Kongresi, 38, Kapadokya, 2005.

   23. B. Güngör, A. Gök, M. Bilgin, K. Topgül, H. Gök, Z. Malazgirt, “Laparoskopik ventral herni onarımında farklı yama tespit materyalleri üzerinde geliştirilen intraabdominal yapışıklıkların karşılaştırılması”, Ulusal Fıtık Kongresi, 48 , Kapadokya, 2005.

   24. K. Topgül, Z. Anadol, B. Güngör, Z. Malazgirt, “Laparoskopik fıtık onarımında fibrin doku ile yama sabitleme: Bilateral inguinal hernili 3 olgu”, Ulusal Fıtık Kongresi, 56, Kapadokya, 2005.

   25. K. Topgül, Z. Anadol, S. Yürüker, M. Kesim, N. Özen, “Repair of Morgagni hernia and diaphragm eventration by laparoskopik teknik: 2 olgu”, Ulusal Fıtık Kongresi, 94, Kapadokya, 2005.

   26. A. Karacalar, M. Acar, K. Topgül, MS Engin, “Tam kalınlıkta geniş karın bölgesi defektlerinin onarımında duyusal Myokutanöz Vastus Lateralis Flep Kullanımı”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 2005.

   27. Kesim M , Özen N, Topgül K, Anadol Z, Yürüker SS, “Cerrahların ve Sanatçıların Memeye Bakışı” VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 329, İstanbul, 2005.

   28. Canbaz F, Başoğlu T, Topgül K, Saraç A, Semirgin SU, Yapıcı O. Düşük doz kan havuzu görüntüleme: Lenfosintigrafide lenf nodlarını doğru bir şekilde lokalize etmek için pratik bir ana hat belirleme yöntemi. 7. Uluslararası Nükleer Onkoloji Kongresi ve Türk Nükleer Tıp Derneği 18. Ulusal Kongresi. Antalya, 2006.

   29. H Kesici, AN Ulusoy, K Topgül, H Paşaoğlu, N bayraktar, G Şenyürek O Karaköse. “Tıkanma sarılığı olan sıçanlarda Taurolidine’nin kolonik anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

   30. Y Özkütük, K Topgül, N Özen, M Hökelek, A Güvenli, Y Büyükkarabacak. “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde Taurolidin’in bakteriyel translokasyon üzerine etkisi” , Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

   31. S Yürüker, K Topgül, AZ Anadol, M kesim. “İntraperitoneal olarak yerleştirilen meşlerin neden olduğu yapışmanın bağırsak iletim hızına etkisi.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

   32. A Gök, Z Malazgirt, K ​​Topgül, B Güngör, AN Ulusoy, M Kesim. “Sıçanlarda laparoskopik ventral herni onarımında kullanılan sentetik yamaların karın içi yapışıklıklara etkisi.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

   33. K Topgül, AZ Anadol, M Bilgin, M Kesim. “Laparoskopik kolorektal cerrahi: İlk sekiz vakamız”. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

   34. K Topgül, Z Malazgirt. “Laparoskopik ventral fıtık onarımları: 25 olgunun retrospektif analizi”. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

   35. K Topgül, S Yürüker, B Güngör, M Danacı, T Başaoğlu, H Kahraman, Z Malazgirt. “Laparoskopik adrenalektomi: 14 olgunun retrospektif analizi.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

   36. S Yürüker, K Topgül, AZ Anadol. “Ameliyat sonrası planlanmayan enteral beslenme seçenekleri: Üç farklı vaka.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

   37. AZ Anadol, K Topgül, B Güngör, S Yürüker, M Bilgin, M Kesim. “Kör karaciğer taumalarına karşı muhafazakar yaklaşım.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

   38. B Aydın, A Turla, K Topgül. “Rektumdaki yabancı cisim: Olgu sunumu.” VII Adli Bilimler Kongresi, Konya, 2006.

   39. O Karaköse, AN Ulusoy, K Topgül, M Bilgin, S Yürüker, Y Gülbahar. “Tıkanma sarılığı olan sıçanlarda influxymab’ın bağırsak anastomozuna etkisi.” 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2007.

   40. O Karaköse, M Bilgin, SM Doğan, S Yürüker, K Topgül, N Özen, M Kesim. “Whipple prosedüründe güvenli pankreatikojeunostomi.” 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2007.

   41. K Topgül, N özen, O karaköse, S Yürüker, F Deniz, Z Malazgirt, M kesim. “Pankreas psödokistlerinden Cerrahi Sonuçlarımız: 11 Olgu.” 8. Ulusal Hepato-Pankreato-Safra Cerrahisi Kongresi, Mersin, 2007.

   42. M Bilgin, S Karagül, O Karaköse, K Topgül, B Güngör, Z Malazgirt. “Laparoskopik ventral fıtık onarımında karın içi yapışıklıklar üzerine sprey adezyon bariyerinin etkisi: Sıçanlarda deneysel çalışma.” 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2007.

   43. K Topgül, M Bilgin, B Güngör, AN Ulusoy, M Kesim, Z Malazgirt. “Kasık fıtığı cerrahisinde değişen yaklaşımlarımız: On yıllık tecrübelerimizin geriye dönük değerlendirilmesi.” 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2007.

   44. S Karagül, O Karaköse, K Topgül, K Erzurumlu, AN Ulusoy, Z Malazgirt. ” Femur fıtığı vakalarımızın retrospektif analizi: 8 yıllık tecrübelerimiz.” 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2007.

   45. K Topgül, K Şeker, SM Doğan, M Kesim, Z Malazgirt. “Açık posterior yamalar ve laparoskopik onarım teknikleri ile onarımın karşılaştırılması.” 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2007.

   46. ​​K Şeker, O Karaköse, K Topgül, N Özen, M Kesim, Z Malazgirt. “İki taraflı kasık fıtığı vakalarımızın retrospektif analizi.” 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2007.

   ASSOC. AFTER EARNING THE TITLE

   47. M Yeşiltaş, K Topgül. “TEP tekniği ile onarım yapılan 202 kasık fıtığı olgusuna ait sonuçlar”. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   48. K Topgül, BB Güngör, Z Malazgirt, M Bilgin. “İnterparietal herniasyon: bağırsak tıkanıklığının nadir nedeni”. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   49. K Topgül, S Karagül, B Gökgül. “Laparoskopik cerrahi ile tedavi edilen karaciğer kist hidatik olgusu.” Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   50. K Topgül, N Özen, S Karagül, S Yürüker, S Angı, M Kesim. “Otomatik bipolar radyofrekans üreteci aracılığıyla Karaciğer Rezeksiyonu”. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   51. M Kazımı, M Özsoy, K Topgül, S Ulukaya, E Kısmalı, M Alper, M Zeytunlu, M Kılıç. “Budd-Chiari nedeniyle canlı vericiden karaciğer nakli yapılan hastada hepatik arter ve portal ven akımını sağlamak amacıyla doku genişletici kullanımı” . Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   52. M Kazımı, M Özsoy, Ü Aydın, K Topgül, M Alper, S. Ulukaya, M. Alper, M. Zeytunlu, M Kılıç. “Budd-Chari tanısı ile mezoatriyal şant ve inferior vena kava stent uygulanan olguya karaciğer nakli yapıldı.” Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   53. M Kazımı, A Uğuz, B Gürcü, M Özsoy, Ü Aydın, K Topgül, M Parıldar, , M Alper, M Akyıldız, M Kılıç. “Budd-Chiari sendromlu hastalardan elde ettiğimiz mezo-kaval şant cerrahi sonuçlarımız”. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   54. S Yürüker, K İpek, S Angı, E Kılıç, S Karagül, H Eken, F Ülger, K Topgül, M Kesim. “Perkütan endoskopik gastrostomi uygulamalarımız ve pratik sorunlara çözüm önerilerimiz.” Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   55. M Akın, H Gökbayır, K Kılıç, K Topgül, E Özdemir, Z Ferahköşe. Pilonidal sinüs tedavisinde rhomboid eksizyon ve Limberg flep tekniği: 411 hastadan uzun dönem sonuçlar. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   56. K Topgül, S Angı, M Yıldırım, B Gökgül, S Yürüker, Z Malazgirt, AN Ulusoy, N Özen, M Kesim. “Paratiroidektomi ameliyatlarının sonuçları: 10 yıllık tecrübemiz.” Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   57. K Topgül, S Karagül, S Yürüker, İ Yurtseven, H Eken, N Özen, Z Malazgirt, AN Ulusoy, M Kesim. “Tiroid kanseri tedavisinde 25 yılın analizi.” Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   58. B Gürcü, A Uğuz, K Topgül, M Kazımi, M Parıldar, M Zeytunlu, A Çoker. “Pankreas psödokistlerinin tedavisinde cerrahi ve perkütan drenaj yöntemleri”. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   59. K Topgül, N Özen, S Karagül, S Angı, M Kesim. “Üst gastrointestinal sistem kanamasına neden olan duodenal lipom olgusu”. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2008.

   60. B Kuru, M Gülçelik, K Topgül, C Özaslan, S Dinç, H Dinçer, M Bozgül, M Çamlıbel, H Alagöl. “Klinik aksilla negatif ve pozitif invaziv meme karsinomu olan meme hastalarında preoperatif aksiller ultrasonografi ve sentinel lenf nodu biyopsisi uygulaması”. 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   61. K Topgül, S Yürüker, B Kuru. “24 haftalık gebede SILS kolesistektomi: Gebeden bildirilen ilk SİLS olgusu”. 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   62. K Topgül, S Yürüker. “Gastroskopi rehberliğinde laparoskopik ‘wedge’ rezeksiyonu ile tedavi edilen Mide GİST olgusu”. 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   63. K Topgül, S Yürüker, N Özen, M Kesim. “Karaciğer metastazlı GİST’lerde karaciğer rezeksiyonu ile tedavi”. 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   64. S Yürüker, K Topgül, M Yıldırım, H Çınar, D Şeren, S Karagül. “Akut mezenterik iskemide ‘ikinci bakış’ cerrahisi için laparoskopi tekniği”. 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   65. K Topgül, S Yürüker, M Yıldırım, M Kesim. “SILS tekniği ile TAPP fıtık onarımı. Sağ nüks kasık fıtığı olgusu.” 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   66. S Yürüker, K Topgül, K İpek, B Koca, E Kaya, T Kesicioğlu, M Uyan. “Periton diyalizi uygulanan hastada insizyonel herniye bağlı Anasarca tipi cilt altı ödemi”. 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   67. S Yürüker, K Topgül, M Yıldırım, K İpek, B Koca, d Şeren, H Çınar. “Barsak obstrüksiyonuna ve obstrüktif böbrek yetmezliğine neden olan primer intraperitoneal dev hidatik kist olgusu”. 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   68. S Yürüker, K Topgül, H Çınar, N Özen, M Kesim. “Beslenme jejunostomi uygulama endikasyonlarımız”. 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   69. S Yürüker, K Topgül, F Özkan, N Özen, M Kesim. “Anestezi komplikasyonu cerrahi tedavi planını değiştirebilir: Olgu sunumu.” 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   70. K Topgül, S Yürüker, B Kuru. “SILS kolesistektomi: İlk 10 vakamız.” 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   71. S Yürüker, K Topgül, H Çınar, N Özen, M Kesim. “Rezektabl olmayan rektum kanserinde bağırsak tıkanıklığına neden olan SILS tekniği ile kolostomi açılması”. 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010.

   72. K Topgül. “Kasık Fıtıkları Sempozyum Oturumu” – Vakaya göre onarım veya yama seçimi”. 17. Ulusal Fıtık Kongresi, Ankara, 2010. (SÖZLÜ SUNUM)

   73. K Topgül, B Güngör, H Eken. “Üç portlu laparoskopik splenektomi: Olgu sunumu”. 1. Minimal İnvaziv Cerrahi kongresi, Girne, KKTC, 2009.

   74. K Topgül. “Panel 1 Kasık Fıtığı- Biyomateryal kullanımına göre iltihap ve enfeksiyonlar. Ne yapalım?”. Ege Cerrahi Kongresi, İzmir, 2009.

   75. K Topgül. “Laparoskopik Kasık Fıtığı Onarım Kursu – TAPP tekniği, cruxes”. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009. (SÖZLÜ SUNUM)

   76. K Topgül. “Laparoskopik Karın Duvarı Fıtığı Onarımı – Ameliyat seansı, modifiye canlı kapsama: Göbek Fıtığı Ameliyatı”. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009.(SÖZLÜ VİDEO SUNUM)

   77. K Topgül. Laparoskopik karın duvarı onarım panelinde panelist. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009.

   78. M Yeşiltaş, K Topgül. “Laparoskopik antireflü ameliyatlarımız: 120 olgunun retrospektif incelemesi.” 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009.

   79. Z Malazgirt, SS Yürüker, K Topgül. “Laparoskopik kolesistektomi cerrahisi sırasında açıklığa dönüş nedenlerinin değerlendirilmesi”. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009.

   80. K Topgül. “Tartışmalı vaka raporları – Beslenme müdahaleleri sonuçları etkiler mi? PANELİST.“ 9. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Bursa, 2009.

   81. D Erdem, G Demirağ, İ Yücel, Y Süllü, K Topgül, R Büyükalpelli, A Bektaş. “Oniki parmak bağırsağına metastatik renal hücreli karsinom olgusu.” III. Tıbbi Onkoloji Kongresi ,Antalya, 2010.

   82. K Topgül, SS Yürüker, B Koca, T Kesicioğlu. “Splenik kurtarma laparoskopik distal pankreatektomi”. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi ve 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   83. K Topgül. “Vaka tartışma paneli- Crohn Operasyonu Enterokutan fistül. PANELIST” Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Kongresi, Antalya, 2011.

   84. K Topgül. “ Kasık Fıtığı Kursu-TAPP teknik yaklaşımı.” 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   85. S Yürüker, K Topgül. “Gastroendoskopik görüntüleme yöntemi ile SİLS kolesistektomi tekniği”. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   86. K Topgül, H Çınar, F Parlak, T Kesicioğlu, SS Yürüker, S Büyükakıncak, Z Malazgirt. “Tek kesiden laparoskopik kolesistektomi deneyimlerimiz; 31 vaka.” 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   87. S Yürüker, K Topgül. “PEG-J Uygulamasında Kateter Sorunları ve Öneriler.” 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   88. S Yürüker, K Topgül, F Ülger, A Dilek, L Güngör, Z Malazgirt. “Perkütan kutanöz endoskopik gastrostomi deneyimimiz”. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   89. K Topgül, S Yürüker. “Geniş gastrik bezoarın laparoskopik tedavisi”. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   90. K Topgül, SS Yürüker, B Koca. “Laparoskopik Distal Pankreatektomi: Büyük solid papiller neoplazi olgusu.” 10. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   91. K Topgül, M Uyan, T Kesicioğlu, H Çınar, SS Yürüker, S Büyükakıncak. “Pankreatikoduodenektomi sonuçlarımız: 56 Olgu.” 10. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   92. F Ayrancılar, K Topgül, B Düzgün, M Demir, T Güven, M Hökelek. “Karaciğer Rezeksiyonu Sonrası Rejenerasyon Sürecinde ve İnflamatuar Tepkide İmmün Beslenmenin Etkisi”. 10. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   93. İ Karabıçak, S Yürüker, S Büyükakıncak, T Kesicioğlu, H Çınar, B Koca, M Danacı, K Topgül, M Başoğlu. “Nadir görülen bir primer karaciğer tümörü: Epitelyal Hemanjioendotelyoma.” 10. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   94. K Topgül, T Kesicioğlu, H Çınar. “Karaciğer rezeksiyonu sonuçlarımız: 5 yıl-65 rezeksiyon.” 10. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

   95. H Çınar, K Topgül, T Kesicioğlu, İ Karabıçak , C Polat, Z Malazgirt. “Spigel fıtık tecrübemiz”. 3. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2011.

   96. S Büyükakıncak, H Çınar, S Şenol, F Parlak, İ Karabıçak, K Topgül. “Retroperitoneal paraganglioma: Olgu sunumu.”5. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011.

   97. K. Topgül. “Laparoskopik fıtık cerrahisi”-Sempozyum Oturumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

   98. K. Topgül. “Açık ve Laparoskopik kasık fıtığı onarımında tespitsiz yöntem – Uydu Sempozyumu.” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

   99. K.Topgül. “Hangi hastaya hangi onarım? Doğru olduğu bilinen yanlışlar.” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

   100. H Çınar, K Topgül, T Kesicioğlu, B Can, B Koca, İ Karabıçak. “Senkronize mide adenokarsinomu ve midenin gastrointestinal stromal tümörü.” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

   101. H Çınar, M Uyan, G Lap, BB Güngör, AK Polat, SS Yürüker, K Topgül, K Erzurumlu. “Mide yerleşimli gastrointestinal stromal tümör vakaları”. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

   102. B Koca, K Topgül, S Yürüker, H Çınar, B Kuru. “Künt Dalak Travmalarında Ameliyatsız Yaklaşım”. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

   103. K Topgül, Z Malazgirt, H Çınar, T Kesicioğlu, Z Sağlam, Z Koç. “Tek port ve multiport laparoskopik kolesistektomi sonuçlarımızın karşılaştırılması.” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

   104. K Topgül. “LVFO’nun gerçek sonuçları -Laparoskopik ventral herni onarım kursu”. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, 2013.(DERSİN SÖZLÜ SUNUMU)

   105. K Topgül. “Laparoskopik fıtık onarımı ile ilgili sorular ve cevaplar – FORUM-PANELİST.” 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, 2013.

   106. “ MF Gürsel, M Çan, K Topgül, Z Malazgirt. “Acil ve elektif şartlarda geçirilmiş olgularda fıtık özelliklerinin karşılaştırılması”. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, 2013.

   107. M Çan, MF Gürsel, E Çan, K Topgül, Z Malazgirt. “ Kasık fıtığı onarımları sonrası hastanede yatış süresinin uzamasına neden olan faktörlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi.” 4. Ulusal Fıtık Kongresi Kongresi, Bodrum, 2013.

   108. K Topgül, MF Gürsel, M Çan, Z Malazgirt. “Ventral fıtık onarımlarında dört farklı yöntem: Defekt özelliklerinin yöntem seçimine etkisi.” 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, 2013.

   109. Topgül K, Çan M, Uyan M, Yürüker SS, Gürsel MF, Büyükakıncak S, Malazgirt Z. “Whipple Surgery: Samsun Experience of 85 Case”. 11. Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.

   110. Şeren D, Topgül K, Koca B, Erzurumlu K. “Periampuller Site Malign Tümörleri Nedeniyle Pankreatikoduodenektomi Uygulanan Hastalarda Mortalite ve Yaşam Süresi Üzerine Etkili Faktörler”. 11. Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.

   111. Topgül K, Çan M, Gürsel MF, Büyükakıncak S, Çınar H, Malazgirt Z. “Bizim Karaciğer Rezeksiyon Sonuçlarımız: 100 Ardışık Rezeksiyon”. 11. Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.

   112. Topgül K, Çetinkaya MB, Çan M, Gürsel MF, Malazgirt Z, Gül M K. “İleri Evre Over Kanserli Hastalara Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) Uygulaması: Bir Vaka Serisi” 19. Ulusal Cerrahi Kongresi , 16-20.04.2014, Antalya.

   113. Topgül K, Malazgirt Z, Çan M, Gürsel M F. “Kolorektal Kanser Tedavisinde ULAP Yoluyla Laparoskopik Kolektomi (“Umbilikal insizyon laparoskopik kolektomi ve bir ek port”): Bir Vaka Serisi”. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20.04.2014, Antalya.

   114. Topgül K, Çan M, Gürsel MF, Malazgirt Z, Gül M K. “Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik Peritoneal Kemoterapi Uygulanmış Pseudomiksoma Periton Olgusu.” 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20.04.2014, Antalya.

   115. Topgül K, Çan M, Gürsel MF, Malazgirt Z, Gül M K. “Periton Karsinomatozisli Nüks Mide Kanseri Olgusunda Agresif Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) Uygulamaları”. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20.04.2014, Antalya.

   116. Topgül K, Çetinkaya MB, Çan M, Gürsel MF, Malazgirt Z, Gül M K. “Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) Tedavisinde Periton Karsinomatozu: İlk Deneyim ve Klinik Serilerimiz” (SÖZLÜ SUNUM SIRALAMASI İLK 50 İDDİA ARASINDA) 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20.04.2014, Antalya.

   117. Topgül K, Koca B, Tarım İ A, Yürüker S S. “Büyük Mide Ameliyatlarında Deri Antisepsisinde Cerrahi Alan Enfeksiyonu Riskini Azaltmada Klorheksidin + İzopropanol Kullanımı İyottan Üstün müdür?” Cerrahi Enfeksiyon Asamblesi, Poster Sunumu. 05-07.03, İstanbul.
   Other publications

   Patents:

   1.C.Cümşüdov, S. Sarı, NY Bayramov, HC Dartanel, B. Baydar, K. Topgül, LQ Bayramova, EB Beşirov, Metodu deneysel olarak karaciğer apsesi geliştirme, Azerbaycan Cumhuriyeti Patent Enstitüsü Patent Lisansı, 0034, 2001.

   2. C. Cümşüdov, S. Sarı, NY Bayramov, HC Dartanel, B. Baydar, K.Topgül, LQ Bayramova, Epitelyal kist oluşturma yöntemi, Azerbaycan Cumhuriyeti Patent Enstitüsü Patent Lisansı, 0035, 2001

   3. C. Cümşüdov, S. Sarı, Ç.M. Caferov, HC Dartanel, NY Bayramov, B. Baydar, K.Topgül, LQ Bayramova, Sub-karaciğer apsesi oluşturma yöntemi, Azerbaycan Cumhuriyeti Patent Enstitüsü Patent Lisansı, 0036, 2001

   4. CH Cümşüdov, S. Sarı, HC Dartanel, B. Baydar, K. Topgül, LQ Bayramova, K.Ş. Arda, Karaciğerde fibröz kist oluşturma yöntemi, Azerbaycan Cumhuriyeti Patent Enstitüsü Patent Lisansı, 0037, 2001

   [Patent belgeleri, Ankara Üniversitesi (Sağlık Bakanlığı) 1. Genel Cerrahi Kliniği’ni ziyaret eden Prof. Dr. Cümşüd Cümşüdov (Azerbaycan Tıp Üniversitesi / Bakü) ile birlikte yapılan çalışmaları Azerbaycan Patent Enstitüsü’nün değerlendirmesi sonucunda alınmıştır. çeşitli eğitim amaçlı, deneysel modeller geliştirmek amacıyla Ankara GATA Hayvan Laboratuvarı’nda]

   Books and book chapters

    

   1. Her Yönüyle Şok
   Yayın tarihi: 10/2010
   Yazar: Dr. Selman Sökmen, Dr. Koray Topgül
   Yayınevi: Nobel Tip Kitabevi ISBN: 9789754207743
   Cilt/Sayfa Sayısı: 1×ciltsiz, normal kapaklı/127 sayfa
   1 Bölüm 1: Hipovolemik Şok

   2. Sabiston Cerrahi Ders Kitabı 17. baskı. – TÜRKÇE Modern Cerrahi Uygulamanın Biyolojik Temelleri
   Yayın tarihi: 01/2010
   Çeviren: Prof.Dr. Ali Naki Ulusoy, Doç. Koray Topgül
   Yayınevi: Nobel Tip Kitabevi ISBN: 9789754206845
   1. AN Ulusoy, K Topgül. Meme Hastalıkları, Bölüm 32
   2. Z Ferahköşe, K Topgül. Mide, Bölüm 45
   3. K Topgül. İnce Bağırsaklar, Bölüm 46
   4. K Topgül. Girişler ve portlar, Bölüm 69,

   3. Beslenme ve Gastrointestinal Hastalıklar
   Yayın Tarihi: 01/2011
   Yazar: Mark H. DeLegge
   Çeviren: Doç. Koray Topgül, Prof. Dr. Zafer Malazgirt
   Yayınevi: Nobel Tip Kitabevi ISBN: 9789754207811
   Cilt/Sayfa Sayısı: 1×ciltli / 330 sayfa
   1. Bölüm 5: Beslenme ve pankreatit
   2. Bölüm 8: Kısa Bağırsak Sendromu
   3 Bölüm 10: Enteral Müdahale ve Enteral Nütrisyon

   4. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri
   Yayın Tarihi: 04/2011
   Editör: Prof.Dr. A. Haydar Şahinoğlu, Yrd. Doktor Dr. Ahmet Dilek, Doç. Akın Kaya
   Bölümler:
   1. Bölüm 23: Beslenme Tüpleri, Tipleri ve Yerleşimi-SS Yürüker, K. Topgül
   2. Bölüm 152: Akut Pankreatit- K. Topgül
   3. Bölüm 164: Cerrahi Bölge Enfeksiyonları- K. Topgül

   5. Renkli İnsan Anatomisi Atlası, Cilt 2, İç Organlar
   Çeviri Editörü: Prof. Dr. Cem Kopuz
   İSTANBUL İPUCU KİTABEVİ ISBN : : 9786054499519
   Basım Tarihi: : 2013
   Bölümler: K. Topgül Sindirim Sistemi-143-245

   6. Cep Arkadaşı Sabiston Cerrahi Ders Kitabı
   Yayın Tarihi: 2013
   Yayınevi: Nobel, Elsevier Yayıncılık ISBN: 9780721604824
   Yazar: Courtney Townsend
   Çeviren: Koray Topgül, Zafer Malazgirt

   7. Türk Cerrahi Derneği E-Kitabı: “Cerrahi Hastalarda Viral Enfeksiyonlar ve Tedavisi” başlıklı bölüm. Koray Topgül

   8. Türk Cerrahi Derneği Web Sayfası, Sanal Akademi (video ppt sunumu): “Laparoskopik Kasık Fıtıkları”. Koray Topgül.

   9. “Türk HPB Cerrahi Derneğinin Pankreas Ekzokrin Destek Önerileri”. K. Topgül, Türk HPB Cerrahi Derneği Çalışma Grubu Üyesi olarak. 11. Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.

   11. “PERİTONEAL YÜZEY Malignitesinin Yönetimi” . DERS KİTABI, EDİTÖRDEN: Spiliotis J, Esquivel J, Halkia E, Sökmen S, Füzün M, Alexander R.
   BÖLÜM 24. “Personel Safety Hususlar” Topgül K, Malazgirt Z (Kitap Bölüm Yazarlığı) (Kitap Yazma Aşamasında)

   12. “Ağrı Sendromlarına Multidisipliner Yaklaşım”. Editör: Prof. Dr. Fuat Güldoğuş, İntertıp, 2015. Koray Topgül. Mide Ağrısı başlıklı bölümün editörlüğü ve Bölüm yazarlığı.
   Kongre Dışı Bilimsel Toplantı ve Sempozyumlardaki Konuşmalar

   ASSOC. BEFORE EARNING THE TITLE

   1. “Malzeme seçimi”. K Topgül. Ege Fıtık Günleri, İzmir, Eylül 2004.

   2. “Yara iyileşmesinde beslenme ve metabolizma” K Topgül. Temel Yara Tedavi Kursu, OMÜ Tıp Fakültesi, Samsun, Haziran 2005.

   3. Türk HPB Cerrahi Derneği Bölge Meclisi-kuruluş-sekreter. K. Topgül. Nisan, 2006.

   ASSOC. AFTER EARNING THE TITLE

   4. K Topgül. “Ağrı iletimi ve nedenleri”. Kasık Fıtığı Yaması ve Ağrı Sempozyumu, İstanbul, 2009.
   5. “Temel Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu”. K. Topgül. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun, Mart, 2010

   6. “Temel Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu”. K. Topgül. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun, Mayıs 2010

   7. “Temel Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu”. K. Topgül. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun, Mayıs 2010

   8. “Mide kaynaklı GİST nedeniyle eş zamanlı mide ve karaciğer müdahalesi”. K. Topgül. Türk HPB Derneği, Kolorektal ve Kolorektal Olmayan Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı, Kasım 2011.

   9. “Kasık Fıtığı Onarımı TEP ve TAPP yöntemleri, Açık Onarımda fiksasyon gerektirmeyen Mesh Kullanımı, İnsizyonel Fıtık Onarımında Kullanılan Yamalar, Laboratuvarda Pratik Uygulama”. K. Topgül. Mide Duvarı Onarımı MasterClass, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Laparoskopik Eğitim Ünitesi, Gölbaşı, Ankara, Aralık, 2011.

   10. “Pankreas enzimleri, Safra tuzları, Vit B12, diğer vitaminler ve eser elementler”
   K. Topgül. Benign Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Güney Anadolu Cerrahi Derneği Paneli, Mayıs 2012, Adana.

   11. “Mide Kanserleri ve HPB Kanserlerinde Güncel Yaklaşımlar”. K. Topgül. Onkoloji Günleri, Medical Park Samsun, Şubat, 2012 (Organizasyon, Başkanlık ve Sunum)

   12. “Ekzokrin Pankreas Yetmezliği”. Türk HPB Cerrahi Derneği, Bölgesel Kurul, Eskişehir, Kasım, 2012.

   13. “Ekzokrin Pankreas Yetmezliği”. K. Topgül. Türk HPB Cerrahi Derneği, Bölgesel Kurul, Denizli, Kasım, 2012.

   14. “Periton Karsinomatozisi-Samsun Deneyimi” K. Topgül. Periton Karsinomatozis Cerrahisi ve Karın İçi Kemoterapi Uygulamaları Bilimsel Toplantısı, Samsun, Ocak, 2013.

   15. “Sinüs Pilonidalis’te Hangi Ameliyat Tekniği Uygulanır?” K. Topgül, Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, Aydın, Şubat, 2013.

   16. “Kasık Fıtığı Onarımı TEP ve TAPP Teknikleri, Laparoskopik Fıtık Onarımında Kullanılan Malzemeler, Ameliyathanede Pratik Uygulama”. K. Topgül. Laparoskopik Fıtık Onarımında Teorik ve Uygulamalı Çalıştay, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Mart, 2013.

   17. “Ekzokrin Pankreas Yetmezliği”. K. Topgül. Türk HPB Cerrahi Derneği, Bölgesel Kurul, Abant, Nisan, 2013.

   18. “Hepatobiliyer ve Pankreas Cerrahisi Sonrası Enzim Yetersizliği ve Tedavisi”.
   K. Topgül. Samsun Cerrahi Derneği Bölge Meclisi, Ordu, Haziran 2013.

   19. “Sinüs Pilonidalis’te Hangi Ameliyat Tekniği Uygulanır?” K. Topgül, Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, Trabzon, Eylül, 2013.

   20. “TAPP: Teknik Adımlar”. K. Topgül, 11. Uluslararası Endoskopik Cerrahi Kongresi, Ekim, 2013.

   21. “Ekzokrin Pankreas Yetmezliği”. K. Topgül, 11. Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.

   22. “Hekim Gözüyle Ameliyat Yeri Enfeksiyonu Gelişim Riski”. K. Topgül, 2. Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, 2013.

   23. “İleri Evre Yumurtalık Kanserlerinde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi”. Koray Topgül. “Jinekolojik Onkolojide Yenilikler ve Günlük Uygulama Sürecinde Eksik Cerrahiden Korunma Sempozyumu”. (Misafir Sözcü) 12. Ocak 2014, Samsun.

   24. “Morbid Obezite: Cerrahi, Tedavi ve Multidisipliner Yaklaşımlar”. Teşkilat ve Meclis Başkanlığı. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Medical Park Samsun Hastanesi, 21.12.2014, Samsun.

   25. “Bariatrik Cerrahide Hasta Seçimi”. Koray Topgül (Sözcü) “Morbid Obezite: Cerrahi Tedavi ve Multidisipliner Yaklaşımlar.” 21.12.2014, Samsun.

   26. “Hepatikojejunostomi” Koray Topgül. Hepatopankreatobiliyer kreatobiliyer Cerrahinin Teknik Özellikleri-Video Destekli Oturum (Misafir Konuşmacı). 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20.04.2014, Antalya.

   27. “Üst GİS Ameliyatı Sonrası Pankreas Enzim Yetersizliği”. Koray Topgül (Misafir Sözcüsü). Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12.03.2014.

   28. “Ağır Akut Pankreatit: Nasıl Tedavi Edilir?”. Koray Topgül (Sözcü).“Ameliyat ve Enfeksiyon”, Cerrahi Enfeksiyon Derneği Bölge Kurulu, 24.05.2014, Samsun.

   29. “Şiddetli Akut Pankreatit”. Koray Topgül. Azerbaycan-Türkiye Cerrahi ve Gastroenteroloji Günleri Kongresi, Bakü, Azerbaycan, 06-08.06.2014.

   30. “Kasık Fıtığı Onarımında TEP ve TAPP Teknikleri”. Koray Topgül. Laparoskopik Fıtık Onarımında Teorik ve Uygulamalı Çalıştay, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Gündüz Hastanesi, İzmir, 09.06.2014.

   31. “Eş Zamanlı Canlı Cerrahi 2: Laparoskopik Kasık Fıtığı Onarımı (TAPP)” Koray Topgül. Laparoskopik Fıtık Onarımında Teorik ve Uygulamalı Çalıştay, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Gündüz Hastanesi, İzmir, 09.06.2014.

   32. “Laparoskopik Fıtık Onarımında Kullanılan Malzemeler”. Koray Topgül (Sözcü). Laparoskopik Fıtık Onarımında Teorik ve Uygulamalı Çalıştay, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Gündüz Hastanesi, 09.06.2014, İzmir.
   33. “Pankreas Kanseri ve Ekzokrin Yetmezlik” . Koray Topgül. Türk Gastroenteroloji Derneği ve Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği “Pankreas Akademisi” Projesi Pankreas Modülü Eğiticisi.21.06.2014, Ankara.

   34. “Glisemik Kontrol”. Kongre Sözlü Sunumu. Koray Topgül. Cerrahi Enfeksiyon Montajı. 05-07.03, İstanbul.

   35. “LVFO Sorunları ve Çözümleri”. Sözlü Sunum. Koray Topgül Samsun Fıtık Okulu, 08.03.2015 Samsun

   36. “TEP”. Sözlü Sunum. Koray Topgül Samsun Fıtık Okulu. 08.03.2015 Samsun.

   37. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Fıtık Kursu Eğitmeni, Koray Topgül 22-26.04.2015, Antalya.

   38. TEP Tekniği. Sözlü Sunum. Koray Topgül 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Fıtık Kursu, 22-26 Nisan 2015, Antalya.
   Projeler

   1. “İnfliximab kullanımının obstrüktif sarılıklı ratlarda barsak anastomoz iyileşmesinde etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi sponsorluğunda Ar-Ge Projesi, 77- T.423, Proje Araştırmacısı, 2005.

   2. “Laparoskopik cerrahi sırasında titanyum ve polyester klipslerin aderans üzerine etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi sponsorluğunda Ar-Ge Projesi, 85-T.431, Proje Araştırmacısı, 2005.

   LESSONS:

   1. “Eğitim Becerileri Kursu”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Samsun, Haziran 2003.

   2. “Problem Temelli Öğrenme (PDÖ) Üzerine 5. Kurs”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Samsun, Haziran 2004.

   3. “Masterclass Kolorektal Kurs”. Tyco Healthcare Eğitim Merkezi, Elancourt, Fransa, Haziran 2005.

   4. “Mikrocerrahi Kursu”. (0608) GATA-Ankara, 2005.

   5. “Yerel İleri Evre Meme Kanseri Kursu”. Ankara Meme Derneği, Ankara, Mart 2005.

   6. . “İyi Klinik Uygulamaları ve Bilimsel Sunum Teknikleri Kursu”. Ankara Cerrahi Derneği-Ankara, Mart 2001.

   7. “Klinik Araştırmaların Tasarım, Yürütme ve Sunum İlkeleri ve Kalite Kontrolü”. TÜBİTAK- Türk Tabipleri Birliği, Ankara,2000.

   8. “Sağlıkta Uluslararası Akreditasyon Standartları”. OMÜ Tıp Fakültesi-Samsun, Mart 2005.
   9. “Gastroskopi/ Kolonoskopi/ERCP” Kursu, Üniversite Hastanesi Eppendosf, Hamburg, Almanya, Mart, 2006.

   10. “AMI Yumuşak Anal Bant İmplantı.” Hastane Kreisklinik Ottobeuren, Almanya.

   11. “Bilimsel Yayın Spiral-Tıbbi Araştırma Yöntemleri”. Samsun, Haziran, 2007.

   12. “Hepato-pankreato-biliyer Cerrahi Eğitimi”. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Transplantasyon Ünitesi. Mart-Nisan 2008.

   13. “Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) Hastalarında Beslenme Desteği”. ESPEN Yaşam Boyu Klinik Beslenme ve Metabolizma Programı.31.10.2007, Ankara.

   14. “Preoperatif Dönemde Beslenme Desteği”. ESPEN Yaşam Boyu Klinik Beslenme ve Metabolizma Programı.30.03.2011, Antalya.

   15. “Öğretim Görevlilerine Yönelik AGİT (Yapılandırılmış Sınav) Hazırlığı Eğitimi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun, Ocak, 2011.

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]